Zarządzenie nr 213/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, poz. 730, poz. 935 ) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) zarządza się, co następuje:

§ 1  Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „ Komisją” w składzie :

Przewodniczący:  Magdalena Stefanowska
Członkowie: Aleksandra Kiełbasa, Joanna Gałka, Katarzyna Szychowska.

Celem prac Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy :

ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 108 m2 ,
ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34 m2 ,
ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 10180 m2

§  2  Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§  5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§  6 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian