Zarządzenie nr 213/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 33/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506),

zarządza się, co następuje

§1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 33/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. znak: WNK.DW.IV.4131.25.2019.LK orzekającego o nieważności Zarządzenia nr 136/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ul. Nowomiejska 21.

§2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian