Zarządzenie Nr 213/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 33 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019. poz.351) oraz § 29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

zarządza się, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 284/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian