Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Włocławka.

Na podstawie  art. 17 ust. 6 i 7  oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1430), oraz § 3  pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), w myśl Zarządzenia Nr 143/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2017 r. w sprawie organizowania  systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w związku z § 14  pkt 1  ppkt  2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego Załącznik  do Zarządzenia Nr 89/2016  Prezydenta Miasta Włocławek   z dnia  31 marca  2016 r. w sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek[1] (tekst jednolity – wersja od 2 listopada 2016 r.),

 zarządza się, co następuje:

§1. W celu uzyskiwania informacji niezbędnych do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami, pożarami lub innymi podobnymi zdarzeniami, na bazie dotychczas istniejących formacji obrony cywilnej, tworzy się na terenie miasta Włocławka System Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej „SWA”.

§2. Ustala się „Zasady organizacji i funkcjonowania SWA na terenie miasta Włocławka” stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławka.

§4. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i podlega   ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian