Zarządzenie nr 230/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się, co następuje:

§1. 1. W załączniku do zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek zmienionego zarządzeniem nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. i zarządzeniem nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

2)  w § 20:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej (§ 32) – KSP,

w skład którego wchodzą:

a) Referat Kultury i Promocji – KSP.K,

b) Referat Komunikacji Społecznej  – KSP.KS;”,

b) uchyla się pkt 23;

3)    w § 21 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit e;

4)    w § 28 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń w zakresie realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta;”;

5) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej jest jednocześnie Rzecznikiem Prasowym.

2. Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem wydatków w ramach projektu pn. Budżet Obywatelski;

2) prowadzenie działań na rzecz zwiększenia partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami Miasta;

3) kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta;

4) planowanie, realizacja i koordynacja kampanii i projektów promocyjnych Miasta oraz monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych;

5) kreowanie identyfikacji wizualnej Miasta i projektów miejskich;

6) obsługa reporterska wydarzeń miejskich;

7) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta, w szczególności związanych z udziałem w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym w kraju i za granicą;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie tworzenia pozytywnego wizerunku Miasta;

9) inicjowanie i koordynowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi;

10) przygotowywanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy Miasta z podmiotami zagranicznymi;

11) organizacja i obsługa merytoryczna oraz techniczno-organizacyjna delegacji zagranicznych oraz wyjazdów przedstawicieli Miasta za granicę;

12) współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli w zakresie promocji Miasta i nawiązywania kontaktów zagranicznych;

13) prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu wraz z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w tym: zapewnienie spełniania przez stronę standardów struktury stron podmiotowych, bieżący nadzór nad kompletnością i aktualnością treści informacji, których publikacja na stronie podmiotowej BIP jest wymagana przepisami prawa oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

14) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w organizowaniu i obsłudze wizyt przedstawicieli Rządu, Parlamentu RP, samorządów oraz innych gości urzędowych, a także delegacji zagranicznych;

15) prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynacja spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej, bieżący instruktaż w zakresie stosowania przepisów o udostępnianiu informacji publicznej;

16) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, funkcjonowania i likwidacji instytucji kultury, nadawania im statutów, regulaminów i nazw;

17) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem, elektronicznej księgi rejestrowej i akt rejestrowych dla każdej instytucji kultury;

18) prowadzenie kontroli i bieżącego nadzoru w zakresie działalności statutowej
i programowej instytucji kultury;

19) analiza sytuacji instytucji kultury pod względem finansowym, ocena potrzeb instytucji kultury w zakresie remontów i inwestycji;

20) prowadzenie we współpracy w Wydziałem Organizacyjno-Prawnym i Kadr spraw w zakresie powoływania, odwoływania i bieżących spraw osobowych dyrektorów instytucji kultury;

21) opracowywanie i zapewnienie realizacji miejskiego kalendarza imprez kulturalnych z uwzględnieniem uroczystości oraz świąt państwowych i miejskich, w tym zapewnienie prowadzenia uroczystości państwowych i miejskich odbywających się w Mieście;

22) opracowywanie informacji na temat kulturalnej oferty Miasta na stronę internetową Urzędu;

23) koordynowanie działań promujących Miasto poprzez kulturę, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Opiniodawczo-Doradczego do spraw promocji kultury Włocławka;

24) inicjowanie i koordynowanie imprez kulturalnych mających na celu rozwój
i upowszechnianie kultury;

25) współpraca ze środowiskiem artystycznym i społecznym ruchem kulturalnym, w tym współdziałanie i koordynowanie współpracy miejskich jednostek organizacyjnych ze społecznym ruchem kulturalnym, twórcami kultury, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego;

26) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej, upowszechniania i ochrony kultury;

27) współpraca ze związkami kombatanckimi i wspieranie ich działań na rzecz propagowania historii Miasta, zasłużonych mieszkańców itp.;

28) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń organizatorom na przeprowadzanie imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym oraz kontrola przebiegu tych imprez;

29) udzielanie pomocy stowarzyszeniom i innym organizacjom działającym w obszarze kultury w realizacji ich zadań oraz prowadzenie kontroli wykorzystania przez nie dotacji udzielonych z budżetu Miasta;

30) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej oraz realizacja strategicznych założeń dotyczących rozwoju kultury w Mieście;

31) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej;

32) prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Opiniodawczo-Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów oraz przekazywanie Urzędowi Statystycznemu informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic i placów w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały;

33) zapewnienie odpowiedniej polityki informacyjnej Miasta;

34) obsługa prasowa Prezydenta i Urzędu oraz współpraca ze środkami masowego przekazu i przygotowywanie informacji dla mediów;

35) prezentowanie w mediach działań Prezydenta i programów Miasta;

36) organizowanie konferencji prasowych;

37) przygotowywanie serwisów informacyjnych dla mediów;

38) przygotowywanie codziennych przeglądów prasy dla Prezydenta oraz archiwizowanie informacji prasowych;

39) monitorowanie informacji nt. Miasta ukazujących się w środkach masowego przekazu: prasie, radiu, telewizji i internecie oraz opracowywanie dla Prezydenta analiz publikacji krytycznych;

40) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu i odpowiednie reagowanie na krytykę;

41) koordynacja przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu;

42) redagowanie strony internetowej www.wloclawek.pl oraz innych witryn internetowych dla potrzeb Urzędu;

43) tworzenie materiałów multimedialnych, banerów i buttonów na stronę internetową Urzędu;

44) redagowanie materiałów na portale społecznościowe.”;

6) w § 33 uchyla się pkt 15;

7) w § 39 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu wytycznych do celów projektowych, w tym uzgadnianie z Wydziałem Gospodarki Miejskiej warunków odnośnie zieleni towarzyszącej,”;

8) w § 41 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) planowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Miasta, w tym współpraca z Wydziałem Gospodarki Miejskiej w zakresie kształtowania systemu zieleni miejskiej;”;

9)    w § 47:

a) w pkt 23 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) prowadzenie we współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju Miasta kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz weryfikacji prawidłowości danych przedstawianych w oświadczeniach przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;”,

b) w pkt 27 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i po pkt 27 dodaje się pkt 28 w  brzmieniu:

„28) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Miasta wykonywanych przez spółkę Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w zakresie odpowiadającym właściwości Wydziału.”;

10) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Do zadań Wydziału Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

1) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

a) zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, w szczególności poprzez:

– opracowanie i doskonalenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniającego selektywną zbiórkę tych odpadów,

– nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

– prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

– zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,

b) opracowywanie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku,

c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla podmiotów wykonujących działalność w zakresie:

– opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

– ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

– prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

d) prowadzenie ewidencji:

– zbiorników bezodpływowych,

– przydomowych oczyszczalni ścieków,

– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

f) weryfikowanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

g) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych Prezydenta związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych, w tym wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

3) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w tym:

a) opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi;

4)  prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działań interwencyjnych na wypadek pojawienia się w Mieście dzikich zwierząt;

5) sprawowanie nadzoru nad Schroniskiem dla Zwierząt;

6) kształtowanie systemu zieleni publicznej w Mieście, w tym w szczególności:

a)analiza stanu poszczególnych rodzajów zieleni publicznej i prowadzenie jej ewidencji w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania rozwoju terenów zieleni i nakładów koniecznych na ich utrzymanie, a także do ochrony okazów roślin szczególnie cennych przyrodniczo,

b) sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju terenów zieleni w Mieście
z uwzględnieniem różnorodności ich funkcji,

c) opracowywanie koncepcji urządzenia poszczególnych terenów zieleni poprzez wykonywanie projektów nasadzeń oraz projektów małej architektury,

d) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew rosnących na terenach publicznych,

e) prowadzenie spraw związanych z realizacją nowych założeń terenów zieleni lub rewitalizacją istniejących założeń,

f)  opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kątem zapewnienia udziału terenów zieleni właściwego dla zrównoważonego rozwoju Miasta
i kształtowania odpowiednich warunków życia mieszkańców,

g) współpraca z Wydziałem Inwestycji przy realizacji inwestycji miejskich poprzez określanie warunków odnośnie zieleni towarzyszącej i udział w odbiorach prac związanych
z nasadzeniami, także w okresie ochrony gwarancyjnej;

7) współpraca z Wydziałem Środowiska w zakresie ochrony przyrody w Mieście, w tym przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów objętych postępowaniem prowadzonym w sprawie ich wycinki oraz udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących;

8) nadzór nad bieżącym utrzymaniem i rekultywacją zieleni na terenie Miasta, z wyłączeniem zieleni założonej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji
i podlegającej ochronie gwarancyjnej;

9) propagowanie wśród mieszkańców idei ochrony i rozwoju zieleni na terenach publicznych i prywatnych  jako niezbędnego elementu przestrzeni miejskiej;

10) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenów zielonych;

11) współpraca ze stowarzyszeniami ogrodowymi i ich związkami;

12) nadzór nad gospodarowaniem lasami komunalnymi;

13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

a) wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok z zagranicy,

b) organizacja przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych,

c) ustalanie opłat za usługi i korzystanie z urządzeń cmentarnych;

14) utrzymanie we właściwym stanie grobów wojennych oraz nagrobków podlegających ochronie ze względu na ich wartość historyczną lub artystyczną, w szczególności nagrobków wpisanych do rejestru zabytków;

15) nadzór nad administrowaniem cmentarzami;

16) przeprowadzanie remontów pomników, obelisków, masztów flagowych oraz innych obiektów i urządzeń komunalnych na terenie Miasta;

17) nadzór nad prowadzeniem szaletów publicznych i oflagowaniem Miasta;

18) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym urządzaniem, konserwacją
i ubezpieczaniem miejskich placów zabaw, ogrodów jordanowskich i innych obiektów, które nie zostały przekazane w administrowanie innym jednostkom;

19) ewidencja i zabezpieczenie finansowania poboru wody zużytej do zasilania publicznych fontann, zdrojów ulicznych, kurtyn wodnych i na cele przeciwpożarowe;

20) zapewnienie utrzymania fontann we właściwym stanie technicznym;

21) opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach Wydziału Urbanistyki i Architektury;

22) koordynacja realizacji zadań w zakresie utrzymania nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

23) prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej, w tym wydawanie warunków technicznych na podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej;

24) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miejsc publicznych i dróg oraz jego finansowaniem;

25) koordynacja spraw dotyczących zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta, w tym Urzędu;

26) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Miasta przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, z zastrzeżeniem § 39 pkt 3 i § 52a pkt 8;

27) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w sytuacji tego wymagającej;

28) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, z zastrzeżeniem § 33 pkt 16;

29) prowadzenie spraw związanych z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej”;

30) opracowanie i aktualizowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

31) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;

32) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Miasta wykonywanych przez spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w zakresie odpowiadającym właściwości Wydziału;

33) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem robót publicznych;

34) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych zobowiązujących osoby skazane na karę ograniczenia wolności do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.”;

11)     w § 49a w pkt 22 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i po pkt 22 dodaje się pkt 23 w  brzmieniu:

„23) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Miasta wykonywanych przez spółkę Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe w zakresie odpowiadającym właściwości Wydziału.”;

12) uchyla się § 51.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian