Zarządzenie nr 23/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, z przeznaczeniem jako teren dojazdu, dojścia, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

zarządza się, co następuje:

§1 Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „ Komisją” w składzie :

Przewodnicząca: Magdalena Stefanowska.

Członkowie: Joanna Gałka, Aleksandra Kiełbasa ,Katarzyna Laszuk, Katarzyna Szychowska.

Celem prac Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy :

ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m 2

§2  Komisja, w postępowaniu o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian