Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia procedur oraz zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych w cyberprzestrzeni (CRP) przez wydziały i biura Urzędu Miasta Włocławek, placówki oświatowe oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), art. 15 oraz 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U.z 2016 r., poz. 904 i poz. 1948) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101),
w związku z Zarządzeniem Nr 195/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia procedur, w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych CRP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz § 14 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego Załącznik do Zarządza Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek[1] (tekst jednolity – wersja od 2 listopada 2016 r.),

zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania „Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP” zawierające przedsięwzięcia i procedury określone oddzielnie dla każdego stopnia alarmowego, stanowiące załączniki Nr 1 – w zakresie realizacji zadań na terenie Miasta Włocławek, i Nr 2 –
w zakresie realizacji zadań w Urzędzie Miasta Włocławek oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, do niniejszego Zarządzenia.

§2. Po wprowadzeniu stopni alarmowych zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Włocławek oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wyznaczonych w modułach zadaniowych, o których mowa w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych zostanie przekazana, za pomocą telefonii komórkowej albo stacjonarnej, dyrektorom wydziałów i biur Urzędu Miasta Włocławek oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych lub upoważnionym przez nich osobom przez:

1) Wydział Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy urzędu miasta;

2) Służbę Dyżurną Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującą w Straży Miejskiej poza godzinami pracy urzędu miasta.

§4. W celu realizacji zapisów § 3 pkt 2 zobowiązuje się wszystkich dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Włocławek oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do przyjmowania sygnałów o wprowadzeniu stopni alarmowych za pośrenictwem punktów kontaktowych Stałych Dyżurów i całodobowych punktów przyjmowania i przekazywania zadań, o których mowa w Zarządzeniu Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§5. Wykonywanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i biur Urzędu Miasta Włocławek oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian