Zarządzenie nr 256/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 226, 227,229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian