Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496) oraz w wykonaniu uchwały nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060 i poz. 3061/ i uchwały nr IX/52/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, zmienionej uchwałą nr XXVI/146/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2065 oraz  2016 r. poz. 4549/

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, objętych wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację    o wywieszeniu  tego  wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz  na  stronie  internetowej   www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian