Zarządzenie nr 268/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730, poz. 752 ) oraz art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

zarządza się, co następuje:

§1.1..Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r., zwaną dalej Komisją,w następującym składzie:

1) Stanisława Matejska – Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Przewodnicząca Komisji;

2) Agnieszka Paradowska – Starszy Specjalista w Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Zastępca Przewodniczącej Komisji;

3) Violetta Wawrzonkowska – Specjalista Pracy Socjalnej w Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Sekretarz Komisji;

4) Joanna Kowalewska – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta – Członek Komisji;

5) Magdalena Janiak – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta – Członek Komisji;

6) Anna Rachut – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej we Włocławku – Członek Komisji;

7) Katarzyna Balcer – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej we Włocławku– Członek Komisji.

2.Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60, poz. 730), wyłączeniu podlegają również osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

3. Komisja przedłoży propozycję, co do wyboru ofert, najpóźniej w terminie 10 dni od upływu terminu na złożenie ofert.

§2.1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu komisji z oceny oferty” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

§3.Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian