Zarządzenie nr 269/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2017 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741) oraz Zarządzenia  Nr 30/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia  14 lutego 2017 roku w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, w związku   z § 14  pkt 1  ppkt  2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr  89/2016  Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca  2016 r. w sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek[1]  (tekst jednolity – wersja od 2 listopada 2016 r.),

zarządza się, co następuje:

§1. 1.  W celu opracowania, w związku ze zmianami organizacyjnymi struktur urzędu miasta oraz powszechnego systemu edukacji, dokumentacji  związanej z nałożonymi  zadaniami   obronnymi   w zakresie planowania przygotowania i zabezpieczenia ochrony zdrowia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny  powołuje się komisję  w składzie:

1) przewodniczący komisji: Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego;
2) sekretarz komisji – Inspektor WZK ds. operacyjnych;
3) członkowie:
a) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego,
b) Dyrektor Wydziału Edukacji,
c) Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr,
d) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
e) Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg,
f) Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej,
g) Prezes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o.,
h) Inspektor WZK ds. obronnych.

2. W skład komisji, na wniosek, powołuje się przedstawicieli:
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
b) Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku,
c) Dyrektora Oddziału Rejonowego we Włocławku Polskiego Czerwonego Krzyża,
d) Kierownika Delegatury we Włocławku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy.

3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędu miasta i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 niniejszego zarządzenia, do prac komisji delegują swoich merytorycznych przedstawicieli, po wcześniejszym uzgodnieniu ich kandydatur z przewodniczącym komisji.

4.  Plan i zakres prac  komisji  określi, na pierwszym posiedzeniu,  jej przewodniczący.

§2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia, dotyczy opracowania, w sposób i w zakresie określonym w zarządzeniu  Nr 30/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

1)  „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Włocławek na potrzeby obronne państwa”;

2)  „Planów  organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych”  nr 1  i  nr 2.

§3. Termin zakończenia opracowania planów, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi  Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian