Zarządzenie nr 270/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) w związku z § 9 uchwały Nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek zmienionej uchwałą nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r., poz. 1935; z 2018r., poz. 2395 )

zarządza się, co następuje:

§1.1. Powołuje się Komisję do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół  z terenu miasta Włocławek w roku 2019, zwanej dalej „ Komisją” w składzie:

1)  Wanda Muszalik – Przewodnicząca

2)  Agnieszka Białopiotrowicz – Członek

3)  Jolanta Kaczmarek – Członek.

2. Zadaniem Komisji jest:

1) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek zgodnie z uchwałą nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek zmienionej uchwałą nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek  z dnia 17 kwietnia 2018r.;

2) rekomendowanie Prezydentowi Miasta Włocławek listy uczniów wytypowanych do Stypendium Prezydentowi Miasta Włocławek;

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian