Zarządzenie nr 312/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r. i Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2018 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:

– uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i przeznaczeniem ich na wydatki w dz. 855 – Rodzina,

– z przeniesieniem wydatków pomiędzy dysponentami środków w ramach dz. 855 – Rodzina rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian