Zarządzenie nr 313/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu  niepełnosprawności  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027)

zarządza się,  co następuje:

§1. Powołuję się Panią Elżbietę Wiśniewską na stanowisko Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds.  Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§3.Traci moc Zarządzenie Nr 213/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie powołania Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

§4.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian