Zarządzenie nr 314/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2019 r. w sw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967, poz. 2245, z 2019r. poz. 730) i §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574)

zarządza się, co następuje:

§1. 1.Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym w składzie określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 18 zwanych dalej Komisją Egzaminacyjną.

2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych jest przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§2. Komisja Egzaminacyjna w postępowaniu o którym mowa w § 1 zobowiązana jest stosować przepisy prawa w szczególności rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574).

§3.W skład Komisji Egzaminacyjnej może również wchodzić, na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego przedstawiciel związku zawodowego wskazany zgodnie z treścią art. 9g ust. 5 i 5a ustawy Karta Nauczyciela.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian