Zarządzenie nr 318/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496,  poz.1669, poz. 1693 i poz. 1716.).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Żytniej 78, oznaczonej numerem działki 20/2 o pow. 0,0875 ha (Włocławek KM 105), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 6639/2018 z dnia 17 października 2018 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem  Komunalnym.

 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian