Zarządzenie nr 318/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz. 194)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 305/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się ze składu Komisji Konkursowej dla wyłonienia dyrektora Teatru Impresaryjnego  im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku Panią Agnieszkę Białopiotrowicz – Dyrektora Wydziału Edukacji

2) powołuje się do składu Komisji Konkursowej dla wyłonienia dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku Panią Marię Koprowską – starszego inspektora ds. osobowych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr.

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 305/2020 z dnia 01 września 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian