Zarządzenie nr 319/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku, przeznaczonego do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz.1496, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1716),  uchwały  nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4546),

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik  do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek  w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej  a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian