Zarządzenie nr 321/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. W załączniku do zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, zmienionego zarządzeniem nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 230/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia  2017 r., zarządzeniem nr 318/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia  2017 r., zarządzeniem nr 42/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego  2018 r. i zarządzeniem nr 140/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.”,

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Dyrektor Biura Rewitalizacji.”;

2)    w § 20 po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu:

„24b) Biuro Rewitalizacji (§ 52b)  – REW;”;

3)    po § 52a dodaje się § 52b w brzmieniu:

„§ 52b. Do zadań Biura Rewitalizacji należy w szczególności:

1) zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynacja działań realizowanych przez wszystkich operatorów przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, zwanego dalej GPR;

2) współpraca z Zespołem ds. wdrażania projektów GPR i obsługa jego prac;

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami działań rewitalizacyjnych;

4) prowadzenie działań szkoleniowych i udzielanie wsparcia merytorycznego dla osób realizujących proces rewitalizacji;

5) monitorowanie procesu realizacji GPR oraz przekazywanie corocznych sprawozdań Prezydentowi i Komitetowi Rewitalizacji, a także okresowych sprawozdań do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

6) przygotowanie i przeprowadzenie procedury zmiany GPR, o ile zaistnieje taka potrzeba;

7) współpraca z Komitetem Rewitalizacji i obsługa jego prac;

8) utrzymywanie stałej platformy współpracy i wymiany informacji z interesariuszami  rewitalizacji;

9) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z rewitalizacją, w tym m.in. strony internetowej rewitalizacja.wloclawek.eu;

10) inicjowanie i realizacja działań na rzecz partycypacji społecznej i partnerstwa w rewitalizacji, w tym m.in. poprzez realizację programu wsparcia projektów lokalnych;

11) zapewnienie funkcjonowania kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.”.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian