Zarządzenie nr 32/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)

zarządza się, co następuje:

§1. Miejscem grzebalnym jest miejsce wyznaczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarzy komunalnych do urządzenia grobu ziemnego, murowanego lub rodzinnego oraz nisza w kolumbarium przeznaczona do składania urn.

§2. Miejsce grzebalne udostępnia:

1) Prezydent Miasta Włocławek – na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku i w Kwaterze Zasłużonych zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie,

2) zarządca cmentarzy komunalnych – pozostałe miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie.

§3. Miejsce grzebalne udostępnia się wyłącznie na okoliczność pochowania osoby zmarłej, z zastrzeżeniem:

1) udostępnienia do przyszłego pochówku miejsca grzebalnego przy istniejącym grobie, wyłącznie w sytuacji, gdy powierzchnia grzebalna nie pozwala na utworzenie samodzielnego miejsca grzebalnego, a istniejący grób zostaje przekształcony na grób rodzinny,

2) udostępnienia miejsca grzebalnego do wykonania pochówku po ekshumacji, wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach tego samego cmentarza komunalnego wnioskodawca zwolni miejsce grzebalne i przekaże  do dyspozycji zarządcy cmentarzy komunalnych.

§4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz zarządcy cmentarzy komunalnych.

 

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki  miejskiej.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian