Zarządzenie nr 322/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496,  poz.1669, poz. 1693 i poz. 1716.), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018 r. poz. 1398) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 29 o łącznej powierzchni użytkowej 42,60 m2, usytuowanego na nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Królewieckiej 17, oznaczonej numerem działki 86/2 o pow. 0,1500 ha (Włocławek KM 50) wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 4260/208031 części w nieruchomości wspólnej, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 8363/2018 z dnia 15 października 2018 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian