Zarządzenie nr 324/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy Alei Chopina oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/50 o powierzchni 0,5340 ha w obrębie Włocławek KM 110, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1716) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257)

zarządza się, co następuje :

§1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, zabudowaną nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta     Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian