Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 oraz poz.1432) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie :

Przewodniczący: Magdalena Stefanowska.

Członkowie: Katarzyna Laszuk, Iwona Bieńkowska,  Aleksandra Kiełbasa,  Anna Graczykowska.

Celem komisji jest przeprowadzenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28.

§2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian