Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 630.845.858 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości  592.235.178 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 656.910.243 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości  572.110.243 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 84.800.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian