Zarządzenie nr 336/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz.1875 ) oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017.1897)

zarządza się co następuje:

§1. 1. Powołuje się Komisję do spraw szacowania szkód i strat powstałych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze  komunalnej na terenie Miasta Włocławek, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej – Przewodniczący Komisji;

2) Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym –Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Członkowie – wyznaczeni przez Dyrektorów Wydziałów:

a) Inwestycji;
b) Edukacji;
c) Środowiska;
d) Zarządzania Kryzysowego;

4) Inni – wskazani przez Przewodniczącego Komisji, właściwi ze względu na rodzaj uszkodzonej infrastruktury komunalnej, z:

a) wydziałów / biur Urzędu Miasta;
b) gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć jako doradcy osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§2. 1. Przewodniczący  Komisji po otrzymaniu informacji z Wydziału Zarządzania Kryzysowego o zaistnieniu zdarzenia noszącego znamiona klęski  żywiołowej, rodzaju uszkodzonej infrastruktury komunalnej oraz obszarów miasta, na których wystąpiło zdarzenie, podejmuje następujące czynności:

1) Ustala skład Komisji.

2) Zwołuje posiedzenie Komisji w ciągu 48 godz. od chwili wystąpienia zdarzenia.

3) Wskazuje komórkę wiodącą, właściwą ze względu na zdarzenie i rodzaj uszkodzonej infrastruktury komunalnej, do zapewnienia obsługi prac Komisji.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Posiedzenie Komisji są protokołowane.

§3.1. Do zadań Komisji należy ustalanie szkód i oszacowanie strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta, obejmującej w szczególności: drogi, mosty, przepusty, sieć, obiekty i urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, rowy odwadniające, kanały, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, budynki użyteczności publicznej w tym wykorzystywane na potrzeby: oświaty, działalności leczniczej, pomocy  społecznej, sportu, działalności kultury a także obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i inne obiekty komunalne.

2. Członkowie Komisji upoważnieni są do jednoosobowego reprezentowania Komisji na zewnątrz  w szczególności do udzielania w imieniu Komisji pełnomocnictw do:

1) przeprowadzenia wizji, stwierdzenia uszkodzenia obiektów i sporządzenia odrębnego dla każdego uszkodzonego obiektu protokołu szkód,

2) ustalenia wysokości strat spowodowanych uszkodzeniem każdego obiektu z zastosowaniem wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

3. Komisja przeprowadza ocenę szkód oraz sporządza protokół z dokonanych ustaleń.

4. Podpisany przez Prezydenta Miasta Włocławek protokół Komisja przekazuje do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w celu weryfikacji strat oszacowanych przez Komisję.

§4. Wykonanie zarządzenia  powierza się  Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów / Biur Urzędu Miasta, Kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§5.  Traci moc Zarządzenie NR 23/2016 Prezydenta Miasta Włocławka, z dnia 26 stycznia 2016 r., w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Miasta Włocławek.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian