Zarządzenie nr 34/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) i art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018r. poz. 130) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (2017 poz. 1189, poz. 60, poz. 2203) w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz.430, z 2015 r. poz. 1973) w związku z uchwałą Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 464).

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w kwocie 981 583 zł zaplanowane w budżecie Miasta Włocławek na rok 2018 w działach:

– 801 „Oświata i wychowanie” –  rozdział 80146  „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;

– 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, przeznacza się na:

organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w  kwocie  256 462 zł.
organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w kwocie 725 121 zł.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek
ds. edukacji  i spraw społecznych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian