Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Włocławek Zawodowo” skierowanego do uczniów szkół zawodowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) art. 92 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z 2018 r., poz. 130), w związku z Uchwałą nr XXXVII/191/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17.

zarządza się, co następuje:

§1.1.  Przyjmuje się Regulamin szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Włocławek Zawodowo” skierowany do uczniów z 6 szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Innowacyjna edukacja, 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.Wartość projektu,  o którym mowa w ust. 1 wynosi 4.558.465,42 zł  i realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.874.495,42 zł i wkładu własnego  niepieniężnego Gminy Miasto Włocławek w kwocie 683.970,00 zł

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych.

§3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian