Zarządzenie nr 356/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy: Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 4/3 KM 74/1 o pow. 0,0028 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/12 KM 74/1 o pow. 0,0129 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/13 KM 74/1 o pow. 0,0186 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/14 KM 74/1 o pow. 0,0157 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/15 KM 74/1 o pow. 0,0106 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/16 KM 74/1 o pow. 0,0086 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 1774, poz. 1777) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl
§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian