Zarządzenie nr 39/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 273 ust.2, art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kartę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się Księgę procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 259/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek oraz zarządzenie Nr 27/2013 z 5 lutego 2013 roku oraz 87/2014 z dnia 26 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek oraz Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2010r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 15 lutego 2011 roku, Aneksem Nr 2 z dnia 23 stycznia 2013 roku oraz Aneksem Nr 3 z dnia 25 lutego 2014 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian