Zarządzenie nr 455/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967, poz. 2245, z 2019r. poz. 730, poz. 1287) i §10  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574, poz. 1650)

zarządza się, co następuje:

§1. 1.Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym w składzie określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 zwanych dalej Komisją Egzaminacyjną.

2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych jest przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§2. Komisje Egzaminacyjne w postępowaniu o którym mowa w § 1 zobowiązane są stosować przepisy prawa w szczególności rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574 z późn. zm.).

§3. W skład Komisji Egzaminacyjnej może również wchodzić, na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego przedstawiciel związku zawodowego wskazany zgodnie z treścią art. 9g ust. 5 i 5a ustawy Karta Nauczyciela.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian