Zarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta  Miasta  Włocławek  z  dnia 15  października  2019 r., Uchwałą  Nr XV/152/2019  Rady  Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 729.350.772 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 681.124.760 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 774.099.687 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości  652.672.312 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.427.375 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 49.153.197 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.457.834 zł;

2) wydatki w wysokości  8.499.739 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian