Zarządzenie Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek powołuje się osoby wskazane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 podejmowane będą jedynie w tych przypadkach, gdy nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie będzie on mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
3. Powołanie o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji czynności, o których mowa w § 1 oraz wysokość wynagrodzenia reguluje umowa zawarta z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian