Zarządzenie Nr 486/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art.32 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2019r. poz.511, poz.1815), art.13 ust.3 w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz.688, poz.1570),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym w celu realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na terenie miasta Włocławek, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 463/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2020 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian