Zarządzenie nr 490/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „ Komisją” w składzie.

Przewodnicząca: Magdalena Stefanowska

Członkowie: Katarzyna Laszuk, Aleksandra Kiełbasa, Joanna Gałka, Dorota Gembicka.

Celem prac Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy :

  • ul. Grodzkiej, oznaczonej jako działka nr 106 (Włocławek KM 5) o pow. 15,00 m 2

§2. Komisja, w postępowaniu o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian