Zarządzenie nr 491/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, poz. 2245) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a i art. 13 ust. 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) w związku z Uchwałą Nr XVI/172/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia z dnia 26 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, na rok 2020.

zarządza się, co następuje:

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy o wsparcie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Zaktualizowanego zestawienia kosztów”, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2  publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl ,

3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian