Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373, poz. 1394, poz. 1590, poz. 1694, poz. 1726
i poz.1905) i Uchwały Nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych  na terenie miasta Włocławek” na lata 2017-2019

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Rozstrzyga się 2 konkurs ofert oraz dokonuje wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. – oferty złożonej przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie wskazania oferty przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem 464/2019 do oceny złożonych ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 5 grudnia 2019 r.

§2 1.Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 6 560 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia programu zostaną określone w umowie zawartej z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku według ramowego wzoru umowy, który stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian