Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595 i poz. 2375), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529 i poz. 1566) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 1, składającego się z 1 pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 32,46 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem wynoszącym 32/906 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Żabiej 5, oznaczonej numerem działki 114 o pow. 0,0799 ha (Włocławek KM 45), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 7508/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zawartej przed Notariuszem Joanną Fąfara w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian