Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2529), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500),

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na rok 2019 w wysokości:

a) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 we Włocławku – 3.608,98 zł.

b) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – 3.254,83 zł.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian