Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r.,  poz. 994, poz.1000, po.1349, poz.1432, poz.2500), w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586; z 2014 r., poz. 1752 oraz z 2018 r. poz. 2411),

zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdza się Plan pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2019 r., opracowany przez Dyrektora jednostki, w uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

§3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian