Zarządzenie nr 58/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1571, poz. 1815)  oraz art. 93 ust. 2, 190 ust. 1  i art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111, poz. 1818),

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rok 2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek w wysokości:

1) Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 we Włocławku: 6.132,30 złotych,

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku: 7.707,54 złotych,

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Calineczka” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku: 7.712,22 złotych.

§2. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rok 2020 prowadzonych przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek w wysokości:

1) Dom Dziecka im. Ks. Bp. Wojciecha Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśnej 2a we Włocławku: 4.018,20 złotych,

2) Integracyjny Dom Dziecka „PAULINKA”  przy ul. Pszczelej 20 we Włocławku: 4.282,24 złotych.

 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian