Zarządzenie nr 59/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Na podstawie art. 6a ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z § 18 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz.2027),

zarządza się , co następuje:

§1. 1. Odwołuje się ze składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku lekarza – Pana Andrzeja Kasprzaka.

2. Skład Miejskiego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku określa załącznik do Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian