Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1286 i poz. 1916), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618, poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1887, poz. 1844, poz. 1991), art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, poz. 1240, poz. 1269, poz. 1365, poz. 1569, poz. 1692, poz. 1735, poz. 1830, poz. 1844 i poz. 1991 oraz z 2016r. poz. 65), oraz w związku z uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Ramowy projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór sprawozdania miesięcznego i sprawozdania końcowego z realizacji zadań stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji– dr Barbara Moraczewska, Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych,
  2. Z-ca Przewodniczącej Komisji – Piotr Bielicki, Kierownik w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek
  3. Sekretarz Komisji– Adam Turek, inspektor w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek,
  4. Członek Komisji – Alina Ansilewska, inspektor w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek,

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

  1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
  2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
  4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji Konkursowej.
4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian