Zarządzenie nr 61/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i  § 3 uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek zmienionej Uchwałą Nr XXXI/65/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017r.

zarządza się co następuje:

§1 1. Nieodpłatnie udostępnia się sale gimnastyczne szkół na potrzeby realizacji programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 roku, w związku z wykonywaniem przez Gminę Miasto Włocławek zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji.

2. Wartość nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 76.860 zł tytułem wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian