Zarządzenie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz.1529, poz. 1566, poz. 1595 i poz. 2375).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 27, oznaczonych numerami działek: 15/1 o pow. 0,5937 ha, 14/2 o pow. 0,0394 ha, 14/3 o pow. 0,0680 ha, 14/4 o pow. 0,0069 ha (Włocławek KM 37), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 14137/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. zawartej przed Notariuszem Iwoną Walter w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem  Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian