Zarządzenie nr 65/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego Włocławski Rower Miejski (WŁOWER)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 712) oraz uchwały nr XI/93/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Włocławek uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego – Włocławski Rower Miejski (WŁOWER)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego Włocławski Rower Miejski, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Panu Krzysztofowi Kukuckiemu.

§4.  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian