Zarządzenie nr 69/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529 i poz. 1566) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 25 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i korytarza, o łącznej powierzchni użytkowej 38,30 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem wynoszącym 3830/174099 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Żabiej 14-16, oznaczonej numerem działki 159 o pow. 0,1369 ha (Włocławek KM 45), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 588/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. zawarta przed Notariuszem Martą Rybarczyk w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem  Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian