Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579 oraz  poz.1948) art. 27 ust. 1 oraz art.28 ust.2 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176), w związku z uchwałą nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r.poz.1008 )

zarządza się, co następuje:

§1.1.Dokonuje się wyboru i ogłoszenia  wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 i przyznania środków finansowych  dla klubów sportowych, w celu realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1, został dokonany  z uwzględnieniem stanowiska  Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2017 roku, zawartym w protokole z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

§2.Ogłosznie o konkursie zostanie zamieszczone :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki.

§4.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych i Skarbnikowi Miasta.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian