Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924.), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 2389).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 39,40 m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w częściach wspólnych budynku położonego we Włocławku przy ulicy Piekarskiej 7, oznaczonego numerem działki 154/14  o pow. 0,0047 ha (Włocławek KM 50), znajdującego się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 7874/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian