Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Na podstawie § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 350/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w województwie kujawsko-pomorskim, w związku z § 14 pkt 1 ppkt  2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek[1] (tekst jednolity – wersja od 2 listopada 2016 r.),

zarządza się, co następuje:

 §1.1. Ustala się zasady organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „systemem”, w celu:

1) przekazywania decyzji na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w „Planie operacyjnego funkcjonowania miasta Włocławek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

2) procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych w razie zagrożenia terrorystycznego.

2.  W skład systemu wchodzą:

1) Stały Dyżur Prezydenta Miasta przygotowany do uruchomienia w Wydziale Zarządzania Kryzysowego;

2) stałe dyżury miejskich jednostek organizacyjnych, które realizują zadania obronne, przygotowane do uruchomienia w miejscach wskazanych przez kierowników tych jednostek (wykaz miejskich jednostek organizacyjnych tworzących stały dyżur określa załącznik Nr 1 do zarządzenia);

3) w pozostałych miejskich jednostkach organizacyjnych, które nie tworzą stałych dyżurów, kierownicy tych jednostek tworzą całodobowe punkty przyjmowania i przekazywania zadań.

§2.1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w celu  rozwinięcia stałego dyżuru i umożliwienia komunikowania się stałego dyżuru Prezydenta Miasta z kadrą kierowniczą tych jednostek w czasie pozasłużbowym utworzą punkty kontaktowe, które funkcjonują do czasu uruchomienia stałego dyżuru.

2. Zasady tworzenia punktów kontaktowych określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Zadania w zakresie uruchamiania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek i w miejskich  jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, realizuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach wykonywania zadań określonych w art.18. ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166,  z późn. zm.).

§3.1. Przygotowanie Stałego Dyżuru  Prezydenta Miasta Włocławek i miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) określenie struktury organizacyjnej i podległości stałego dyżuru;

2) określenie zadań stałego dyżuru i miejsce jego pełnienia;

3)  wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację oraz osób wchodzących w skład stałego dyżuru;

4) opracowanie wykazu osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru po godzinach pracy wraz z ich danymi teleadresowymi;

5) ustalenie sposobu osiągania gotowości stałego dyżuru do podjęcia i realizacji zadań oraz zorganizowanie systemu powiadamiania;

6) wyznaczenie pomieszczenia na potrzeby stałego dyżuru z uwzględnieniem  środków łączności i sprzętu komputerowego;

7) zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania w energię elektryczną  dla urządzeń łączności, sprzętu komputerowego i oświetlenia;

8) utrzymanie niezbędnych sił i środków do rozwinięcia  i odtwarzania systemów łączności oraz ochrony miejsc funkcjonowania stałego dyżuru;

9) opracowanie  dokumentacji stałego dyżuru zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek;

10) szkolenie teoretyczne i praktyczne obsady stałego dyżuru;

11) sprawdzanie i kontrolowanie gotowości do uruchomienia i działania stałego dyżuru.

2. Do całodobowych punktów przyjmowania i przekazywania zadań stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8.

§4.1. Stały dyżur uruchamia się:

1)w stanie stałej gotowości obronnej państwa  –  w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:

a) na polecenie Prezydenta Miasta Włocławek w miejskich jednostkach organizacyjnych,

b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,

c) na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w całości lub części systemu;

2)  w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w celu przekazywania decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia.

2. Stały Dyżur Prezydenta Miasta Włocławek stanowi element pośredni w procesie przekazywania zadań określonych w planie operacyjnym, a także przekazywania zwrotnych potwierdzeń otrzymania decyzji  i informacji o sposobie ich wykonania.

3. Polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie uruchamiania systemu przekazywane jest drogą telefoniczną, faksową, elektroniczną lub radiową.

§5.1. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, zobowiązuje się do:

1) zorganizowania i przygotowania do funkcjonowania stałego dyżuru według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu;

2) opracowania aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

3) aktualizowania i wzajemnego przekazywania danych teleadresowych stałych dyżurów ze sobą współdziałających;

4) kontroli prowadzenia przygotowań stałych dyżurów w miejskich jednostkach organizacyjnych;

5)  tworzenia punktów kontaktowych.

2.  Przekazywanie danych teleadresowych stałych dyżurów realizuje się:

1) niezwłocznie po każdej zmianie danych;

2)  nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 28 lutego, w przypadku niewystąpienia zmian w danych teleadresowych.

§6. System stałych dyżurów określonych w niniejszym zarządzeniu należy utrzymywać w aktualności i gotowości do pełnego rozwinięcia i podjęcia działań.

§7. Traci moc Zarządzenie Nr 82/05  Prezydenta Miasta Włocławek z dnia  8 lipca 2005  roku w sprawie utworzenia systemu Stałych Dyżurów w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§8. Nadzór nad zarządzeniem powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek, którego zobowiązuję do koordynacji i kontroli spraw dotyczących organizacji stałych dyżurów oraz sprawdzania ich gotowości do funkcjonowania, a także wydawania niezbędnych wytycznych i innych dokumentów w tym zakresie.

§9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian