Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432,poz.2500) art. 27 ust. 1 oraz art.28 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1263, poz.1669),w związku § 7 ust.1 i ust.2 uchwały nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz.1008

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 i przyznania środków finansowych dla klubów sportowych, w celu realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2019 roku, zawartym w protokole z dnia 15 lutego 2019 roku.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Włocławek i Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian